The wishlist name can't be left blank

Algemene voorwaarden

West-Friesland Plant B.V.

Artikel 1 - Definities

West-Friesland Plant B.V.:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid West-Friesland Plant B.V., statutair gevestigd te Zwaagdijk-Oost, gemeente Medemblik, KvK nr. 74424718.

Koper:

Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die met West-Friesland Plant B.V een koopovereenkomst aangaat.

Overmacht:

Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere, maar niet alleen, natuurrampen, belemmering of verlies door derden; staking, oproer, gewapend conflict, oorlog of oorlogsgevaar, terrorisme, of andere geweldsdaden door derden verricht, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie.

Daden van beschikking:

Eigendomsoverdracht, vestiging van beperkte rechten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en verkoop van West-Friesland Plant B.V.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij uitdrukkelijke overeenkomst worden afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden is slechts geldig indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen en voor zover deze niet strijdig zijn met de algemene voorwaarden van West-Friesland Plant B.V.

Artikel 3 - Offertes

 1. Alle aanbiedingen van West-Friesland Plant B.V., hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij digitaal, zijn vrijblijvend.
 2. West-Friesland Plant B.V. is bevoegd tot uiterlijk 5 dagen na aanvaarding van een aanbod dit aanbod te herroepen.
 3. Offertes bevatten: een beschrijving van de producten, waaronder de hoeveelheid, de maat en de prijs van het product, overige kosten, zoals transport- en emballagekosten.
 4. West-Friesland Plant B.V. spant zich in om eigenschappen van de te leveren producten zoveel mogelijk in overeenstemming te doen zijn met hetgeen daaromtrent in het aanbod is beschreven of afgebeeld. Geringe afwijkingen in de eigenschappen zijn echter onvermijdelijk en leiden niet tot non-conformiteit.
 5. Offertes zijn gedurende één maand geldig. Na het verstrijken van deze termijn zijn de offertes vervallen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 1. Opgegeven prijzen zijn in euro’s vermeld en kunnen onderhevig zijn aan verandering.
 2. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, exclusief emballage.
 3. Transportkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 4. Koper kan geen rechten ontlenen aan een verschrijving of een kennelijke fout in de vermelding van de prijs van een product.
 5. Koerswijzigingen zowel van binnenlandse als van buitenlandse valuta kunnen worden doorberekend, ook al worden deze veroorzaakt door te voorziene omstandigheden. Indien dit geschiedt binnen vijf dagen na het sluiten van de overeenkomst, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 6. West-Friesland Plant B.V. heeft het recht de prijs van een product eenzijdig te wijzigen. Indien West-Friesland Plant B.V. van dit recht gebruik maakt heeft de koper gedurende één week nadat deze van de gewijzigde prijs kennis heeft genomen, het recht de overeenkomst te ontbinden.
 7. West-Friesland Plant B.V. verstrekt geen kortingen, tenzij deze expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 6 – Betaling

 1. Betaling van de koopprijs dient binnen de afgesproken termijn na factuurdatum te geschieden, mits anders overeengekomen met West-Friesland Plant B.V.
 2. West-Friesland Plant B.V. accepteert geen betalingskorting.
 3. Bij overschrijding van de betaaltermijn is koper van rechtswege in verzuim en is vanaf dat moment de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 4. Blijft betaling ook na aanmaning uit, dan zal West-Friesland Plant B.V. incassomaatregelen nemen. De kosten daarvan zijn voor rekening van koper.
 5. Incassokosten zullen in overeenstemming zijn met de Wet vergoeding buitengerechtelijke incassokosten en het daarop berustende Besluit Buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7 - Annulering

 1. Het aanvaarden van een aanbod van West-Friesland Plant B.V. houdt tevens in dat koper West-Friesland Plant B.V. toestemming geeft de kredietwaardigheid van koper te onderzoeken en daarop betrekking hebbende informatie over koper op te vragen.
 2. Indien uit onderzoek blijkt dat in redelijkheid getwijfeld kan worden aan de kredietwaardigheid van koper, is West-Friesland Plant B.V. bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien koper de koop annuleert en/of de producten weigert af te nemen, is West-Friesland Plant B.V. gerechtigd reeds gemaakte kosten in rekening te brengen en dient koper deze te vergoeden. Dit betreft in ieder geval, maar niet alleen, reeds aangeschafte producten en grondstoffen, en kosten van reeds verrichte werkzaamheden.
 4. Tevens is koper annuleringskosten verschuldigd ter grootte van 50% van de overeengekomen prijs.
 5. Koper vrijwaart West-Friesland Plant B.V. tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering en/of weigering de producten af te nemen.
 6. West-Friesland Plant B.V. is, onverminderd het voorgaande, gerechtigd nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 - Levering

 1. Levering geschiedt door West-Friesland Plant B.V. op het door koper aangegeven adres.
 2. Levering geschiedt op een door West-Friesland Plant B.V. te bepalen wijze. Indien koper een andere wijze van levering wenst, zijn de extra kosten daarvan voor rekening van koper.
 3. De aflevering geschiedt zoveel mogelijk binnen een door West-Friesland Plant B.V. vooraf aan te geven tijdruimte. West-Friesland Plant B.V. biedt echter geen garanties omtrent het tijdstip van aflevering en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor afwijkingen van de aangegeven tijdsruimte.
 4. Extra transportkosten die ontstaan als gevolg van handelen van de koper, zoals maar niet alleen het niet in ontvangst nemen van de producten, zijn voor rekening van koper.
 5. Vanaf het moment van aflevering komen de producten voor rekening en risico van de koper.
 6. Koper is verplicht direct na levering de producten grondig te inspecteren op kwaliteit en/of gebreken.
 7. Koper dient West-Friesland Plant B.V. direct na aflevering schriftelijk of per e-mail mededeling doen dat sprake is van inferieure kwaliteit en/of gebreken. Indien koper niet binnen 24 uur na aflevering aan West-Friesland Plant B.V. wijst op inferieure kwaliteit en/of gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt koper geacht met de staat van het geleverde in te stemmen.
 8. Indien de koper melding maakt van inferieure kwaliteit en/of gebreken, heeft West-Friesland Plant B.V. het recht om de juistheid daarvan te controleren en dient koper West-Friesland Plant B.V. daartoe alle medewerking te verlenen.
 9. In geval West-Friesland Plant B.V. de juistheid van de melding vaststelt, zal West-Friesland Plant B.V. de geleverde producten terugnemen en aan de koper vervangende producten leveren.
 10. Nadat koper begonnen is met verkoop of doorlevering van de producten, vervalt het recht de koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 9 – Ontbinding

 1. Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven te ontbinden, indien:
  1. De andere partij één of meer verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, nadat deze in gebreke is gesteld en hem een termijn om alsnog na te komen is gegund en deze is verstreken;
  2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend, op hem/haar de wettelijke schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen wordt gelegd;
  3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele of bewind wordt gesteld of, in geval van een rechtspersoon, wordt ontbonden;
 2. Bij buitengerechtelijke ontbinding is het verschuldigde, voor zover reeds aan de prestatie is voldaan, direct opeisbaar, zonder dat waarschuwing of in gebreke stelling is vereist.
 3. In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn tevens rente, kosten en schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 10 - Emballage

 1. West-Friesland Plant B.V. levert de producten aan in emballagemateriaal.
 2. Op de emballage kan statiegeld van toepassing zijn, die bij de koper in rekening wordt gebracht. De tarieven voor statiegeld kunt u bij West-Friesland Plant B.V. opvragen.
 3. Statiegeld komt voor vergoeding in aanmerking onder aftrek van handelingskosten. Na retourzending ontvangt de koper een creditfactuur van West-Friesland Plant B.V.
 4. Koper kan niet meer terug leveren, dan geleverd door West-Friesland Plant B.V.
 5. Fust geleverd van januari tot en met juni dient uiterlijk voor 1 augustus te zijn ingeleverd, fust van augustus tot en met december dient uiterlijk voor 1 januari te zijn ingeleverd.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. West-Friesland Plant B.V. is niet aansprakelijk voor een geringe afwijking van in het aanbod genoemde eigenschappen van de geleverde producten.
 2. West-Friesland Plant B.V. sluit elke aansprakelijkheid als gevolg van de volgende gebeurtenissen uit:
  • Overmacht;
  • Opzet of bewuste roekeloosheid;
  • Eigen schuld;
  • Wederrechtelijk, onzorgvuldig of nalatig handelen aan de zijde van koper;
  • Waardevermindering van producten die door, of onder verantwoordelijkheid van, West-Friesland Plant B.V. zijn geleverd;
  • Buiten schuld van West-Friesland Plant B.V. ontstane afwijking van de leveringstermijn;
  • Schade als gevolg van vertraagde aflevering die ontstaat door of tijdens het transport naar koper, waaronder, maar niet alleen wachttijd van hoveniers en/of hun medewerkers.
 3. Aansprakelijkheid van West-Friesland Plant B.V. is beperkt tot zo ver de verzekering de schade dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde.

Artikel 12 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom of industriële eigendom ter zake de producten en diensten van West-Friesland Plant B.V., waaronder teksten, software, afbeeldingen, informatie en adviezen, berusten uitsluitend bij West-Friesland Plant B.V.
 2. Het is aan de koper en/of derden niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van West-Friesland Plant B.V. gebruik te maken van deze rechten. In het bijzonder is het niet toegestaan beelden, teksten en andere uitingen te bewerken, te vermenigvuldigen, te verspreiden, te exploiteren of anderszins te gebruiken.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. West-Friesland Plant B.V. blijft eigenaar van haar producten zo lang niet volledige betaling van de koopprijs, waaronder eventuele rente, kosten en schadevergoeding, heeft plaats gevonden.
 2. West-Friesland Plant B.V. heeft het recht deze producten terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de koper faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend of op hem de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard.
 3. West-Friesland Plant B.V. heeft tevens het recht deze producten terug te vorderen en tot zich te nemen als beslag op het vermogen van de koper wordt gelegd.
 4. Zo lang de koopprijs, waaronder eventuele rente, kosten en schadevergoeding, niet zijn voldaan is koper niet gerechtigd tot enige daden van beschikking over de producten van West-Friesland Plant B.V.

Artikel 14 - Geschillen

 1. De rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde.

Artikel 15 - Toepasselijk Recht

 1. Op alle overeenkomsten van West-Friesland Plant B.V. is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 16 – Overige bepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. In geval het onder lid 1 van deze bepaling genoemde zich voordoet, zullen partijen zich inspannen om in overleg een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige etc. bepaling overeen te komen en in acht te nemen.
 • USP Cash & Carry
 • USP Webshop
 • USP Levering op locatie